Як розподілити обов’язки заступника з навчально-методичної роботи при скороченні такої ставки

 05.01.18


Запитання: 

«У професійно-технічному навчальному закладі у зв’язку зі зменшенням учнівського контингенту (за державним замовленням в закладі навчається 347 учнів) було скорочено ставку заступника директора з навчально-методичної роботи.

Яким чином і між ким повинні бути розподілені обов’язки і повноваження заступника з навчально-методичної роботи ПТНЗ, визначені у кваліфікаційних характеристиках професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (наказ МОН № 665 від 1 червня 2013 року)? І чи має право директор навчального закладу ввести 0,5 ставки або ж ставку заступника з навчально-методичної роботи з оплатою з позабюджетних коштів у зв’язку з виробничою необхідністю?

Чи може методист, посада якого не належить до керівних педагогічних кадрів, виконувати вищезазначені обов’язки, зокрема здійснювати контроль за навчальним процесом, затверджувати робочі програми та поурочно-тематичні плани, і на яких умовах (ці повноваження не передбачені посадовою інструкцією методиста)?»

 

Відповідають фахівці Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Пунктом 3 Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1204, передбачено, що при затвердженні штатного розпису навчального закладу враховується контингент учнів, слухачів (далі – учні) за списковим складом на 1 січня року, що планується, включаючи учнів, які навчаються за договорами.

Згідно з Типовими штатними нормативами при контингенті 301 – 400 учнів до штатного розпису вводиться 2 посади заступника директора, а при контингенті 401 – 800 учнів – 3 такі посади.

При цьому штатними нормативами не визначено напрямок сфери діяльності заступникам директора. Виключенням є посада заступника директора з виховної (навчально-виховної) роботи. Пунктом 4 Типових штатних нормативів передбачено, що у межах затверджених штатних нормативів введення посад заступників директора обов'язково вводиться посада заступника директора з виховної (навчально-виховної) роботи з розрахунку: при контингенті до 300 (включно) учнів – 0,5 штатної одиниці; при контингенті більше 300 учнів – 1 штатна одиниця. 

Тобто, за наявності двох посад заступника директора, одна з них має бути з навчально-виховної роботи, з визначенням функцій, пов’язаних з навчальним та виховним процесами.

Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, до педагогічних працівників віднесено посади заступників керівників з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи.

Серед керівних та педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу передбачено посаду завідувача господарством, яка вводиться обов’язково на кожен заклад та старшого майстра – за наявності понад 200 учнів.

Відповідно до пункту 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Під час розроблення посадових інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни – чіткі визначення.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Усі посадові інструкції, що розробляються на підприємствах, в установах, організаціях, повинні бути взаємопов'язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників. 

Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі.

Пунктом 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1204 з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти і науки України від 3.07.2017 р. № 948 дано право керівникам професійно-технічних навчальних закладів у разі виробничої необхідності вводити за рахунок спеціального фонду додаткові посади.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

 © 2014 Профспілка працівників освіти і науки