Особливості застосування законодавства про звернення громадян в профспілках: судова практика

 18.10.17


Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 № 393/96-ВР громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян варто розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги ( ст. 3 Закону № 393/96-ВР). 

При цьому, пропозицією (зауваженням) є – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Виходячи зі змісту статті 5 Закону № 393/96-ВР звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об‘єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Відповідно до статті 15 Закону органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

Аналіз судової практики свідчить про те, що позовні вимоги громадян-фізичних осіб до профспілкових організацій з вимогами надати роз’яснення (інформацію), провести перевірку з питань діяльності профспілкової організації органу (обрання профкому первинної профспілкової організації або іншого виборного органу, їх повноважень, законності надання згоди на звільнення працівників тощо) є безпідставними та не підлягають задоволенню.

Суди, приймаючи такі рішення, обґрунтовують їх наступним:

  • звернення громадян, які не є членами профспілки, з питаннями щодо законодавчої основи діяльності профспілкової організації, відповідності рішень виборних профспілкових органів положенням статуту тощо не є зверненнями та не повинні розглядатися згідно вимог Закону України «Про звернення громадян»;
  • до звернень громадян, якщо вони діють в інтересах членів профспілки, мають надаватися відповідні довіреності;
  • питання, які порушуються у зверненнях громадян до профспілкових організацій, мають стосуватися реалізації соціально-економічних, політичних та особистих прав, свобод і законних інтересів таких заявників;
  • звернення (листи, заяви) громадян мають відповідати вимогам статті 3 Закону України «Про звернення громадян» та містити відомості, які підтверджують порушення профспілковою організацією законних прав та інтересів особисто таких осіб;
  • факт належності чи неналежності громадян до профспілки має досліджуватися в суді та доводитися позивачем.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

 © 2014 Профспілка працівників освіти і науки