Нові штатні нормативи ВНЗ наберуть чинності з 1 вересня

 30.01.14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2014 № 26


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 січня 2014 р. 
за № 97/24874

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

Відповідно до підпункту 34.2 пункту 34 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, статті 64 Закону України «Про вищу освіту» та з метою упорядкування штатів і штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаціїНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі — заклади) привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

З метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась на 1 вересня 2014 року, крім створення нових вищих навчальних закладів та інших випадків збільшення чисельності працівників цих закладів за рішеннями Кабінету Міністрів України.

Надати право керівникам закладів вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Надати право керівникам закладів у разі виробничої необхідності в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) окремих структурних підрозділів з метою врахування специфіки навчально-виховного процесу у конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, науково-педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

У разі виробничої необхідності або на період здійснення закладом певної обмеженої у часі діяльності (зокрема організація підготовки та проходження ліцензійної або акредитаційної експертиз) навчальними закладами за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10 % від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Дніпрова О.С.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2014 року.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Міністра соціальної політики України - 
керівник апарату 

Заступник Міністра фінансів України 

Голова Центрального комітету Профспілки 
працівників освіти і науки України
В.М. Коломієць 

С.О. Рибак 


Г.Ф. Труханов

     

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
11.01.2014 № 26


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 січня 2014 р. 
за № 97/24874

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

1. Цими Типовими штатними нормативами встановлюються норми введення посад у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Структура вищого навчального закладу формується керівником навчального закладу залежно від потреб навчально-виховного процесу та з метою раціонального і ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

Ці Типові штатні нормативи визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) та поширюються на вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, заклади післядипломної освіти (далі — навчальні заклади) державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, за винятком вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом.

Кількість викладацького складу визначається залежно від контингенту осіб, які навчаються за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України нормативами осіб, що навчаються, здобувачів тощо на одну штатну посаду викладача. Цими Типовими штатними нормативами не встановлені норми щодо визначення кількості викладацького складу (викладачі-стажисти, асистенти, викладачі, старші викладачі, доценти, професори) навчальних закладів.

Штатний розпис навчального закладу розробляється в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці з дотриманням найменувань посад та вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

2. У цих Типових штатних нормативах контингент осіб, що навчаються, у тому числі розрахунковий (приведений), визначається як загальна кількість студентів, аспірантів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і кошти фізичних (юридичних) осіб, на 1 січня відповідного календарного року.

При цьому розрахунковий (приведений) контингент визначається з урахуванням кількості студентів, аспірантів денної форми навчання та екстернів із коефіцієнтом 1, вечірньої форми навчання — з коефіцієнтом 0,25, заочної (дистанційної) форми навчання — з коефіцієнтом 0,1.

Посади працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, кількість яких залежить від контингенту студентів (у тому числі розрахункового (приведеного)), вводяться за рахунок коштів загального і спеціального фондів пропорційно кількості студентів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно.

І. Ректорат

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Керівник (ректор, президент)

1

На навчальний заклад

Директор філії

1

На територіально-відокремлену філію

Перший заступник керівника (перший проректор, перший віце-президент)

1

На навчальний заклад

Заступники керівника (проректори, віце- президенти)*

2

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів, що навчаються за державним замовленням і за кошти фізичних (юридичних) осіб: 
до 2000 осіб

3

до 6000 осіб

5

до 12 000 осіб

__________ 
* Посада проректора з наукової роботи вводиться в межах загальної чисельності проректорів за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб, понад 1500 осіб та з урахуванням однієї з таких додаткових умов: за наявності спеціалізованої вченої ради; за наявності аспірантури; за наявності у структурі вищого навчального закладу наукових підрозділів (науково-дослідних інститутів, частин, секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій)

Помічник керівника

1

На навчальний заклад

1

Додатково вводиться за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів 6000 і більше осіб

Секретар-друкарка

2

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів до 12 000 осіб

3

12 000 і більше осіб

Інспектор

1

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів 6000 і більше осіб

Головний інженер

1

На навчальний заклад

Головний механік

1

На навчальний заклад

Головний енергетик

1

На навчальний заклад

Учений секретар

1

На навчальний заклад

Юрисконсульт

1

За розрахунковим (приведеним) контингентом студентів та аспірантів 2000 осіб, але не менше однієї посади на навчальний заклад

0,5

Додатково на кожну 1000 розрахункового (приведеного) контингенту студентів та аспірантів понад 2000 осіб.

Практичний психолог або соціальний педагог

Вводяться у штатні розписи навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку одна посада на 1000 студентів та аспірантів денної форми навчання, але не більше п’яти посад на навчальний заклад, та фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду

Керівник підрозділу сприяння праце-влаштуванню студентів і випускників вищого навчаль-ного закладу

1

На підрозділ

Фахівець з профорієнтації випускників навчального закладу (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)

1

На кожну 1000 студентів денної форми навчання, але не більше п’яти посад на навчальний заклад

Підрозділ з роботи з іноземними студентами

Керівник підрозділу

1

На підрозділ

Інспектор

1

Вводиться на кожні 75 іноземних студентів (аспірантів, стажистів)

Секретар-друкарка

1

На підрозділ

ІІ. Факультет

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

 

1

2

3

 

Декан

1

За наявності контингенту студентів на факультеті: з денною формою навчання не менше 200 осіб. За наявності на факультеті студентів денного, заочного (дистанційного), екстернатного, вечірнього навчання (змішаний контингент) посада декана вводиться за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів 200 осіб

 

Виконання обов’язків заступників декана покладається на науково-педагогічних працівників факультету за таких умов:

 

не менше 500 осіб, що навчаються

1000 — 1500 осіб, що навчаються

понад 1500 осіб, що навчаються

 

Факультет з денною формою навчання

1

2

3

 

 

не менше 600 осіб, що навчаються

1200 — 1800 осіб, що навчаються

понад 1800 осіб, що навчаються

Факультет із змішаним контингентом

1

2

3

               
 

 

 

Диспетчер факультету

1

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання не менше 200 осіб

 

2

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання не менше 1 000 осіб

 

3

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання понад 2 000 осіб

 

Секретар-друкарка** на факультетах з денною формою навчання

1

За наявності контингенту студентів з денною формою навчання не менше 200 осіб

 
 

0,5

Додатково на кожні 300 осіб з денною формою навчання понад 200 осіб

 

__________ 
** На факультетах зі змішаним контингентом студентів посада секретаря-друкарки факультету встановлюється за розрахунковим (приведеним) контингентом студентів 200 осіб. На кожні 300 осіб приведеного контингенту понад 200 осіб затверджується додатково по 0,5 посади секретаря-друкарки факультету

 

Завідувач господарства (на факультеті)

1

Вводиться у разі розміщення факультету в окремій будівлі

 

Структура та чисельність працівників навчально-наукового інституту (центру), обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка, навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, служби), віварію, інституту (центру) післядипломної освіти та інших структурних підрозділів вищого навчального закладу, що не передбачені цим наказом, визначаються закладом самостійно з урахуванням пунктів 2 та 3 цього наказу.

ІІІ. Кафедра

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач кафедри

1

За умови створення кафедри

Завідувач

навчальної лабораторії

1

На кожну обладнану навчальну лабораторію на кафедрах, які забезпечують підготовку за певною освітньо-професійною програмою

Старший лаборант, лаборант, технік

Чисельність старших лаборантів, лаборантів, техніків встановлюється з урахуванням чисельності викладацького складу кафедри: 
для кафедр, які забезпечують природничо-математичну та/або технічну підготовку, чисельність старших лаборантів, лаборантів, техніків встановлюється в обсязі до 40 % чисельності викладацького складу кафедри; 
для кафедр, які забезпечують загальноекономічну та/або соціально-гуманітарну підготовку, — в обсязі до 25 % чисельності викладацького складу кафедри

Інженер (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)

1

За наявності складного обладнання

У навчальних закладах з підготовки працівників мистецтв та на мистецьких факультетах (у навчальних структурних підрозділах) інших навчальних закладів на кафедрах вводяться посади концертмейстерів, виходячи з обсягу навантаження на ставку 960 годин на рік та з урахуванням обсягу практичних (у тому числі індивідуальних) занять за навчальними планами на підготовку осіб за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

IV. Навчально-виробнича (навчальна) майстерня

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач навчальної майстерні

1

На навчальну майстерню, де проводиться практичне навчання студентів

Майстер виробничого навчання

З розрахунку одна ставка на 1080 годин/рік практичних занять зі студентами відповідно до навчального плану

V. Навчальні підрозділи

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

1501 — 6000

6001 — 12 000

понад 12 000

1

2

3

4

5

Навчальний відділ

Керівник відділу

1

1

1

1

Заступник керівника відділу

-

1

1

2

Завідувач виробничої практики

1

1

1

1

Методист

1

4

6

8

Інспектор

1

3

6

9

Диспетчер

1

1

2

3

Секретар навчальної частини

1

1

1

1

Методист із заочної форми навчання

Одна посада на кожні 500 студентів заочної (дистанційної) форми навчання. 
При розрахунку посад методистів із заочної (дистанційної) форми навчання контингент студентів визначається у фізичних особах

Інженер-програміст або адміністратор бази даних (обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО))

1

2

4

4

Навчально-методичний відділ

Керівник відділу

1

1

1

1

Заступник керівника відділу

-

1

1

1

Методист

2

4

6

9

Старший інспектор, інспектор

1

1

2

3

Секретар-друкарка

1

1

1

1

Підрозділ з організації виховної роботи студентів

Керівник підрозділу

1

1

1

1

Заступник керівника підрозділу

-

1

1

1

Культорганізатор

3

5

7

8

Секретар-друкарка

1

1

1

1

Підрозділ технічних засобів навчання

Керівник підрозділу

-

-

1

1

Провідний інженер (інженер-електронік)

-

1

1

2

Інженер (інженер-електронік) (І, ІІ категорій, без категорії)

1

1

1

2

Технік

-

-

1

1

Навчально-консультаційний центр (пункт)

Завідувач навчально-консультаційного центру (пункту)

Посада вводиться за контингентом студентів заочної форми навчання не менше 200 осіб

Секретар-друкарка

Посада вводиться за контингентом студентів заочної форми навчання не менше 200 осіб

VІ. Аспірантура

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Завідувач аспірантури

1

За наявності не менше 50 аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

Фахівець* (провідний, І або ІІ категорії)

1

За наявності не менше 100 аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

2

За наявності 300 і більше аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

Секретар-друкарка

1

За наявності не менше 100 аспірантів усіх форм навчання (фізичних осіб)

__________ 
* Назви посад визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 ”Класифікатор професій”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

VIІ. Підрозділ наукової роботи студентів*

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Керівник підрозділу

1

За наявності не менше 50 студентів, що займаються науковою діяльністю

Фахівець ** (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)

2

На підрозділ

__________ 
* У вищому навчальному закладі створюється один підрозділ наукової роботи студентів, який веде роботу з різних напрямів науково-дослідної роботи. 
** Назви посад визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 ”Класифікатор професій”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

VIІІ. Редакційно-видавничий підрозділ

Найменування посади

Максимальна нормативна чисельність

Умови введення

1

2

3

Начальник підрозділу

1

При чисельності працівників відділу не менше 5 осіб

Чисельність працівників відділу встановлюється відповідно до обсягів роботи (в авторських аркушах) на рік:

Редактор (провідний, І та ІІ категорій)

1

На кожні 110 авторських аркушів на рік

Редактор технічний

1

На 900 авторських аркушів на рік

Коректор

1

На 210 авторських аркушів на рік

Оператор копіювальних і розмножувальних машин (І, ІІ категорій)

1

На відділ

Секретар-друкарка

1

На 340 авторських аркушів на рік

IХ. Експлуатаційно-технічний відділ *

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12 000

понад 12 000

1

2

3

4

5

Начальник відділу

-

-

1

1

Заступник начальника відділу

-

-

-

1

Інженер (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)

1

2

3

5

Технік

-

-

1

2

Старший диспетчер

-

-

1

1

__________ 
* Чисельність працівників, що обслуговують котельні, вентиляційні, бойлерні установки, насосні станції, встановлюється за галузевими нормативами відповідних сфер діяльності.

X. Відділ матеріально-технічного забезпечення (відділ постачання)

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 1500

до 6000

до 12 000

понад 12 000

1

2

3

4

5

Начальник відділу

1

1

1

1

Інженер (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)

-

2

2

3

Старший товарознавець

-

1

1

1

Товарознавець

1

1

1

2

Завідувач центрального складу

Посада вводиться у тих випадках, коли є центральний склад, з якого матеріальні цінності відпускаються на інші спеціалізовані склади

Завідувач складу

Посада вводиться замість посади комірника за наявності цінностей на суму не менше 200 тис. гривень. 
При територіальній відокремленості на кожний склад за цими самими нормативами може вводитись посада завідувача складом

Комірник

Вводиться за наявності обсягу цінностей для зберігання на суму до 200 тис. гривень, а також додатково до посади завідувача складу за номенклатурою цінностей понад 2000 найменувань

Агент з постачання

1

1

2

2

Вантажник

1

2

3

4

ХІ. Планово-фінансовий відділ

Найменування структурних підрозділів і посад

Максимальна нормативна чисельність за розрахунковим (приведеним) контингентом осіб

до 6000

до 12 000

понад 12 000

1

2

3

4

Начальник відділу

1

1

1

Заступник начальника відділу

1

2

2

Економі© 2014 Профспілка працівників освіти і науки