У Г О Д А між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки

 30.11.17


1. Загальні положення

 

         1.1. Угоду на 2016-2020 роки (далі – Угода) між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України (далі — Сторони) укладено відповідно до законів України «Про колективні договори та угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної, Галузевої угод, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

       1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, інших осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах (далі — осіб, які навчаються), та власників (уповноважених ними органів).

        1.3. Угода визначає узгоджені позиції та дії Сторін, спрямовані на їх співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти ), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

1.4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії Сторін Угоди, і є обов‘язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та цією угодами. Колективними договорами та угодами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах видатків, передбачених кошторисами.

              1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

     

  1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної, Галузевої угод, застосовуються без внесення змін до Угоди. За необхідності зміни та доповнення або припинення дії Угоди можуть вноситися після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

  1.8. Одеський  обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України в п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів, інших закладів освіти, науки, комітетів Профспілки.

 

2.Термін дії   Угоди

 

       2.1. Угода укладена на 2016-2020 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

       2.2. Жодна із Сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

         2.3. Сторони забезпечують упродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, осіб, які навчаються, щодо стану виконання норм, положень і зобов‘язань Угоди, дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного разу на півріччя.

           2.5. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу чинність колективних договорів зберігається до укладення нових. 

 

3. Створення умов для забезпечення стабільної

діяльності закладів освіти

 

 3.1. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації:

        3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

        3.1.2. Спрямовуватиме діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

        3.1.3. Вживатиме заходів щодо стабільної та ефективної роботи закладів освіти, раціонального використання бюджетних коштів, недопущення їх вилучення, дотримання нормативних вимог щодо фінансування господарських витрат.

       3.1.4. У межах повноважень вживатиме заходи щодо виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття законів про Державний бюджет України на відповідні роки.

         3.1.5. Сприятиме закладам освіти в реалізації їх прав щодо:

      — самостійного вирішення питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності;

    - визначення змісту компонента освіти, що надається закладам освіти понад визначений державою обсяг;

     — самостійного використання всіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розпису в межах встановленого фонду оплати праці.

        3.1.6. Вживатиме заходи щодо спрощення процедури погодження, розгляду та затвердження кошторисів доходів і видатків підвідомчих закладів освіти і змін до них.

         3.1.7.Організовуватиме систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

         3.1.8. Вживатиме заходів  для  передбачення необхідних видатків для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері вищої та професійно-технічної освіти.

 3.1.9. Контролюватиме  фінансово-господарську діяльність закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету і належать до сфери управління Департаменту освіти і науки.

  3.1.10. Сприятиме  забезпеченню в повному обсязі фінансування заходів соціального захисту в період навчання студентів та учнів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, студентів та учнів з їх числа, а також студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентів та учнів з інвалідністю, студентів та учнів із малозабезпечених і багатодітних сімей, студентів та учнів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

          3.1.11. Вживатиме заходів для реалізації положень, передбачених Законом України «Про освіту», в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

        3.1.12. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії Департаменту освіти і науки питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти.

         3.1.13. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо в сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 

        3.2.  Сторони Угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток закладів і установ освіти, необхідність покращення становища працівників, домовились:

           

        3.2.1.Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності закладів освіти, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

        3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для стабільної та ефективної роботи закладів освіти.

         3.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

         3.2.4. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- безпідставного закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- безпідставної ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту» та ст. 18 Закону України «Про позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах, введення таких нормативів у коледжах (навчальних закладах I — II рівнів акредитації);

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

- безпідставного зменшення кількості годин у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- безпідставного посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних і педагогічних працівників;

- безпідставного скорочення чисельності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- без відповідного погодження з педагогічним працівником зміни його умов та нормування праці, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

3.2.6. Сприяти належному фінансовому забезпеченню навчальних закладів.

         3.2.7. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

           3.2.8. Попереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення  — прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

 3.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

3.3.1. Вживати заходів для забезпечення у повному обсязі видатків на оплату праці працівників навчальних закладів для її першочергової виплати при затвердженні місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

      3. 4. Одеський обласний комітет Профспілки  працівників  освіти і науки України зобов’язується:

  1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової  дисципліни в

закладах освіти. 

          3.4.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених 

до Угоди, за умови їх вирішення в установленому законодавством порядку.

          

4. Зайнятість

 

      4.1. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації зобов’язується:

        

       4.1.1. Сприяти студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися, на реалізацію їхніх прав на стажування на підприємствах, в установах та організаціях за професією (спеціальністю), що здобувається, у вільний від навчання час, а також у доступі до інформації про можливість такого стажування.

        4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

         4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з Одеським обкомом Профспілки працівників освіти і науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.

         4.1.4. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року), за винятком ліквідації закладу.

         4.1.5. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників педагогічних інститутів, коледжів, училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитними педагогічними спеціальностями.

          4.1.6. Сприяти випускникам вищих педагогічних навчальних закладів, які навчалися на замовлення чи за договорами з навчальними закладами, обов’язковому їх працевлаштуванню за отриманою спеціальністю.

4.1.7. Не допускати безпідставного скорочення чисельності науково-педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 

       4.2.Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління  освітою, закладів освіти, відповідним профспілковим органам:

       

4.2.1. Проводити спільні консультації з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників, за винятком ліквідації закладу.

        4.2.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

       4.2.3. Забезпечити працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця в закладах освіти незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

      4.2.4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

      4.2.5. Передбачати в колективних договорах закладів освіти заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

      4.2.6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

      4.2.7. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

           — при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

           — залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

            — передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, у т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, спеціалістам лише за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди вчителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

         4.2.8. Застосовувати при оптимізації навчальних закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах та державних установах.

4.2.9. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження (не менше відповідної кількості годин на ставку) особам передпенсійного віку.

4.2. 10. Не допускати звільнення працівників навчальних закладів при зміні власника, зокрема при створенні об’єднаних територіальних громад.

 

                    5. Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

 

         5.1. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної           адміністрації  зобов’язується:       

         5.1.1. Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти правил внутрішнього розпорядку.

         5.1.2. Забезпечити дотримання на місцях:

          - встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

  • нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

        5.1.3. Забезпечити контроль за:

  • застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством;
  • наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.  

         5.1.4.Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

            

              5.2. Сторони Угоди домовилися що:

 

               5.2.1. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку та чинним законодавством України.

             5.2.2. Залучення вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, інклюзивне навчання до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період здійснюється в межах кількості годин педагогічного навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

              5.2.3.Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою,  на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють у  канікулярний період у тій же місцевості на базі  загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи чи при укладанні трудового договору без згоди педагогічного працівника.

            5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, що перебувають в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

  5.2.5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами внутрішнього розпорядку, іншими локальними актами можна регулювати виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами.

  5.2.6. Навчальне навантаження викладача визначається обсягом навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, та вираженим в академічних (облікових) годинах.

5.2.7. Види навчальних занять, що входять до обов‘язкового обсягу навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою (предметною або цикловою комісією).

5.2.8. Мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників в межах їх робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з урахуванням виконання ними інших обов‘язків (методичних, наукових, організаційних) у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором.

У коледжах (вищих навчальних закладах 1 і 2 рівнів акредитації) обсяг навчального навантаження викладачів визначається згідно з чинним законодавством.

5.2.9. Графік робочого часу науково-педагогічних працівників визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Забороняється відволікати науково-педагогічних працівників (викладачів) від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.

5.2.10. У випадках виробничої необхідності у вищих навчальних закладах науково-педагогічний працівник може залучатися до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється вищим навчальним закладом і не може перевищувати 0,25 максимального навчального навантаження в обсязі 600 годин. 

Зміни в обов‘язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до його індивідуального робочого плану.

 

           5.3. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

                 адміністрації    рекомендує органам управління освітою,

                  керівникам закладів і установ освіти і науки:

 

           5.3.1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу за умови дотримання санітарних правил та норм.

   5.3.2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон») за умови обов’язкового дотримання санітарних вимог.

5.3.3. Визначати режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом.

  5.3.4. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного науково-педагогічного працівника безпосередньо навчальним закладом з урахуванням його кваліфікації та профілю кафедри в межах не більше 600 годин у навчальному році. Забезпечити прозорість розподілу навчального навантаження. У випадках тимчасової відсутності науково-педагогічних працівників здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 240 годин на рік.

          5.3.5. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

          5.3.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

          5.3.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності випробування. Не допускати з ініціативи власника переукладення безстрокового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

  5.3.8.  Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

        5.3.9. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із  ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із  списками посад, робіт, професій, визначеними колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України (додаток1).

       5.3.10. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім‘ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, учасникам бойових дій, донорам тощо), в тому числі головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.                              

          5.3.11. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

          5.3.12. Розширювати  перелік категорій  працівників, яким  за  бажанням може  надаватись щорічна відпустка повної тривалості до  закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в даному закладі на умовах колективного або трудового договорів. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

          5.3.13. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям із відривом від виробництва.

  5.3.14. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали переможцями та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

          5.3.15. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

         5.3.16. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатні розписи, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників разом із профкомом закладу.

         5.3.17. Погоджувати з профкомами:

    - запровадження змін, перегляд умов праці;

     — час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для  приймання працівниками  їжі  протягом робочого часу на  тих роботах,  де особливості виробництва не дозволяють  встановити перерву;

- внесення змін та доповнень до статутів навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються.

         5.3.18.Забезпечити організацію для вчителів, керівників закладів освіти, працівників інституту післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів (центрів) короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

 5.3.19. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітніх закладів педагогічними кадрами.

 5.3.20. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра — не більше 30 годин, спеціаліста — 24 години, магістра — 18 годин відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

  5.3.21. Вжити заходів для посилення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і методичного рівня навчальної літератури та дидактичних матеріалів.

          5.3.22. Затверджувати посадові інструкції працівників закладів освіти за погодженням із профспілковими органами.

 

            5.4. Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти

                    і науки України вживе заходів щодо:

        

       5.4.1. Забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства виборних профспілкових органів підвідомчих організацій Профспілки, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

         5.4.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в закладах освіти.

          5.4.3. Забезпечення співпраці з органами управління освітою з метою попередження порушень норм чинного законодавства.

      

                                    6. Нормування і оплата праці

       6.1. Департамент  освіти і науки Одеської облдержадміністрації зобов’язується:

6.1.1 Вживати заходів для дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

          6.1.2.Своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам навчальних закладів обласного підпорядкування - не рідше двох разів на місяць у терміни, визначені колективним договором, за період відпусток – за 3 дні до початку відпустки.   

 6.1.3. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року, що стосуються:

- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог Закону України «Про освіту»;

- виплати 20-відсоткової надбавки з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам.

6.1.4. Вжити заходів для забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

6.1.5. Визначити форми заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників до створення електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових комп’ютерних програм, навчальних відеофільмів, аудіозаписів та інших матеріалів для розміщення в мережі Інтернет.

              6.2 Сторони Угоди домовились:

 

6.2.1. Домагатися встановлення:

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;

- підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені.

6.2.2. Забезпечити дотримання положень ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» стосовно реалізації прав керівниками вищих навчальних закладів самостійно затверджувати структуру та штатні розписи навчальних закладів за умови попереднього погодження їх з профспілковими комітетами.

6.2.3. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

6.2.4. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди й вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

          6.2. 5. Домагатися, щоб у підвідомчих навчальних закладах:    

- тарифні  ставки   (оклади),   умови застосування і розміри надбавок, доплат, заохочувань відповідали постановам Кабінету Міністрів  України;                                                                                                                            — здійснювали     доплату до рівня мінімальної  заробітної плати   тим працівникам, у яких вона менша від мінімальної;                                                                    — здійснювали запровадження, зміни, перегляд норм праці за погодженням із профкомами;                                                                                             — повідомляли    працівникам  про введення нових і зміну чинних норм праці не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження;                                                         — дотримувались чинного законодавства щодо відрахувань із заробітної плати;                                                                                                                                  — працівникові  при  кожній  виплаті  заробітної  плати       письмово повідомляли такі дані: загальна сума       заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри й підстави відрахувань, сума виплати;          

         — педагогічне навантаження узгоджували з профкомами: попереднє – до літньої відпустки працівників; остаточне – до 10 вересня і доводили до відома працівників під особистий підпис; 

           — навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювали лише за письмовою згодою працівника.

6.2.6. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень Угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.

6.2.7. Вживати заходів для передбачення необхідних видатків у бюджеті на відповідні роки для впровадження норм ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум» та ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» щодо рівня стипендіального забезпечення.

6.2.8. Опрацьовувати в межах визначених законодавством повноважень проекти законодавчих та нормативних актів щодо оплати праці працівників освіти, науки; направляти відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

6.2.9. Вживати заходів для встановлення підвищеної оплати праці педагогічних та інших працівників навчальних закладів за роботу з ВІЛ-інфікованими дітьми, в спеціальних та інклюзивних класах (групах).

6.2.10. Вживати заходів для недопущення дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної сфери, зокрема галузі освіти.

6.2.11. Вживати заходів для відновлення та збереження співвідношень в оплаті праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників, досягнення її розміру до законодавчого встановленого рівня.

6.2.12. Домагатися    виконання Комплексної програми «Освіта Одещини на 2015-2018 роки» щодо матеріального стимулювання переможців і призерів конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року», «Джерело творчості».

 

         6.3 Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

6.3.1 При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступництва викладання предметів у класах, групах.

6.3.2 Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік в обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, установлене при тарифікації на початок навчального року.

6.3.3 Вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

6.3.4 З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- встановлювати оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

6.3.5 Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов‘язків щодо завідування відповідними навчальними кабінетами.

6.3.6 Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів із використанням на цю мету всієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

6.3.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

6.3.8. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі:

- працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи;

- працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

6.3.9. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні в подвійному розмірі.

6.3.10. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

6.3.11. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні в строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням із профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

6.3.12. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

6.3.13 Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.3.14 Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

6.3.15 Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку зі змінами цін і тарифів на споживчі товари та послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені в граничних розмірах.

6.3.16. Передбачати в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

6.3.17. Забезпечувати матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців і призерів конкурсів професійної майстерності.

 6.3.18. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією.

 6.3.19. Забезпечити оплату праці працівників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів, яким надано статус національних, відповідно до чинних нормативних документів.

6.3.20. Встановлювати надбавку педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» за престижність педагогічної праці в максимальному розмірі — 20 відсотків посадового окладу.

6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом). 

6.3.22. Забезпечувати підвищення кваліфікації учителів початкових класів з іноземної мови, інформатики, які не є фахівцями з цих предметів.

6.3.23. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють у спеціальних та інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.

6.3.24. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП України) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше чотиримісячного середнього заробітку.

6.3.25. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в колективних договорах, угодах.

             6.4. Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

6.4.1 Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.

6.4.2 Взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов‘язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

6.4.3 Надавати консультації та правову допомогу працівникам — членам Профспілки щодо захисту їхніх прав з питань оплати праці та представляти інтереси в комісіях по трудових спорах та судах.

6.4.4 Інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації про випадки порушення законодавства в окремих закладах, установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.

6.4.5 Забезпечити інформування Головного управління Держпраці в Одеській області стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами, угодами.

6.4.6 Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях, закладах, установах галузі.

6.4.7 Координувати діяльність районних, міських комітетів Профспілки, профкомів вищих навчальних закладів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, у зв’язку зі змінами цін на споживчі товари та послуги; компенсації втрати частини заробітної плати, пов’язаної з порушенням термінів її виплати.

 

7. Охорона праці та здоров’я

 

        7.1. Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації зобов’язується:

           7.1.1. Встановити контроль за виконанням керівниками закладів освіти і науки вимог Закону України «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 563 щодо організації роботи з охорони праці.

         7.1.2. Щорічно виносити на засідання колегії Департаменту освіти і науки за участю представників обкому Профспілки питання щодо створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження виробничого травматизму і професійної захворюваності.

   7.1.3. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

           7.1.4. Розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики травматизму в навчальних закладах, установах, підприємствах Одеської області на 2016-2020 роки та забезпечити контроль за його виконанням.

7.1.5. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти і науки, студентських та учнівських гуртожитках.

7.1.6. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням безоплатно первинних та періодичних медичних і психіатричних оглядів працівників навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі освіти з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов‘язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

7.1.7. Створити та забезпечити роботу обласного кабінету з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року.

7.1.8. Забезпечити заклади освіти та науки нормативно-правовими актами з охорони праці.

 

      7.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам:

           

          7.2.1. Враховувати під час розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації державних органів влади і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо змісту розділу «Охорона праці».

 7.2.2 Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов праці, включивши їх в колективні договори.

            7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо:

      — забезпечення працюючих у шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо);

       — видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджувальних засобів;

     — встановлення доплат працівникам за роботу в шкідливих і важких умовах праці (додаток 2);

         — встановлення доплат працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також тим, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

          — надання щорічних додаткових відпусток за роботу в шкідливих і важких умовах праці (додаток 3);

- надання щорічних   додаткових  відпусток за  особливий  характер праці (додаток 4).

            7.2.4. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці», в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442.

          7.2.5. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.

         7.2.6. Вивести з експлуатації аварійні приміщення будівель та домогтися виведення котелень з підвальних приміщень.

          7.2.7. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

  7.2.8. Забезпечити проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України та відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1/6-22 від 23.01.2013, протокол № П-18-3 від 10.12.2012).

7.2.9. Передбачати в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

7.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.

7.2.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до навчальних закладів, установ, підприємств, організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

     7.3. Сторони Угоди домовились:

 

       7.3.1. Сприяти виділенню коштів на охорону праці з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці».

       7.3.2. Забезпечити контроль:

   — за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

   — за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

7.3.3. Вживати заходів для організації та забезпечення оздоровлення дітей працівників освіти.

 

              7.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

         7.4.1. Забезпечити спільний із членськими організаціями Профспілки ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень колективних договорів, угод.

         7.4.2. Організувати навчання профспілкового активу, представників Профспілки з питань охорони праці, технічного інспектора праці з метою підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками установ і закладів освіти вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.

          7.4.3. Забезпечити участь технічного інспектора праці обкому Профспілки в роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

         7.4.4. Сприяти здійсненню відповідних заходів у ході щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.

          7.4.5. Забезпечити територіальні комітети Профспілки, профкоми вищих навчальних закладів нормативно-правовими документами з питань охорони праці.

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

          8.1. Департамент  освіти і науки Одеської облдержадміністрації зобов’язується:

          8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

8.1.2. Здійснювати контроль за безумовним наданням відповідно до чинного законодавства:

- випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш ніж на три роки договір про роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

- молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги в розмірі академічної або соціальної стипендії, яку вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника.

8.1.3 Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів професійно-технічних навчальних закладів упродовж календарного року.

8.1.4. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення педагогічних працівників у сільській місцевості до місця роботи і додому.

8.1.5. Вживати заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та пільгового кредитування спорудження ними житла.

8.1.6. Забезпечити вирішення питання щодо проведення обов‘язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладів освіти і науки, студентів, аспірантів, докторантів, які навчаються за денною формою навчання, учнів професійно-технічних навчальних закладів, придбання медичних книжок нового зразка.

8.1.7. Забезпечити проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників навчальних закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти і науки.

8.1.8. Сприяти розширенню мережі, збереженню, функціонуванню та розвитку:

- об’єктів соціальної сфери, мережі культурно-освітніх, оздоровчих закладів, спортивних споруд галузі;

- санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

8.1.9. Організувати проведення реконструкції приміщень гуртожитків з метою покращення забезпечення житлом сімей студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів, педагогічних працівників закладів та установ освіти.

8.1.10. З метою реалізації вимог ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» при затвердженні навчальними закладами, безпосередньо підпорядкованими Департаменту освіти і науки, кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, передбачати щорічно відповідні кошти за кодом економічної класифікації 1135 відповідно до наказу Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333.

            

              8.2 Сторони Угоди домовились:

 

8.2.1. Вживати заходів для збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатними квартирами з опаленням і освітленням.

8.2.2. Домагатися виконання положень Комплексної програми «Освіта Одещини на 2015-2018 роки» щодо забезпечення житлом педагогічних працівників.

8.2.3. Домагатися збільшення та виділення в Державному та місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах.

8.2.4. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

- стосовно молодих спеціалістів у разі переїзду їх в іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу в порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

8.2.5. Домагатися вирішення питання щодо проведення безоплатних обов’язкових щорічних медичних оглядів працівників закладів освіти та студентів.

8.2.6. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об’єктів соціально-культурної сфери лише за згодою виборного органу відповідної профспілкової організації.

8.2.7. Сприяти вирішенню питань щодо відновлення пільгових путівок на лікування освітянам, в тому числі студентам, аспірантам, докторантам, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.2.8. Брати участь у громадських слуханнях з обговорення студентських проблем спільно з представниками зацікавлених міністерств, громадських організацій.

8.2.9. Сприяти реалізації законних прав та інтересів працівників освіти і науки та осіб, які навчаються, у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, організації відпочинку і дозвілля; підтримувати провідні творчі колективи, спортивні команди.

8.2.10. Сприяти проведенню спартакіад, змагань, турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших культурно-масових та спортивних заходів серед працівників освіти та студентів, використовуючи спортивні бази та спортивні споруди навчальних закладів. 

8.2.11. Проводити обласний фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини» за участі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

8.2.12. Проводити обласні спартакіади серед працівників освіти та студентів за участі Одеського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

8.2.13. Сприяти залученню освітянських та студентських колективів до участі в місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності. 

      Проводити обласні фестивалі серед працівників освіти та студентської молоді.

8.2.14. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування роботодавцями профспілковим організаціям коштів на проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

8.2.15.Вживати заходів для забезпечення розміру стипендії студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до рівня прожиткового мінімуму.

8.2.16. Домагатися виділення коштів для реалізації програм оздоровлення осіб, які навчаються, а також дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

8.2.18. Вживати заходів для забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, що знаходяться у сфері дії Сторін, надання їм пільг з оплати за комунальні послуги, звільнення від податку на землю та податку на нерухоме майно.

8.2.19. Домагатися для відновлення та недопущення звуження прав педагогічних працівників на пенсію за вислугу років, осучаснення раніше призначених пенсій. 

 

                  8.3 Сторони Угоди рекомендують закладам освіти і науки:

 

8.3.1. Забезпечити надання відповідно Закону України «Про освіту»:

- педагогічним працівникам, у тому числі вищих навчальних закладів, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі одного посадового окладу;

- допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу;

- виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи та відповідних досягнень;

- педагогічним працівникам, у тому числі вищих навчальних закладів, надбавок за вислугу років.

8.3.2. Забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних і науково-педагогічних, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298.

8.3.3. Забезпечити:

- оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці вчителів, вихователів, в тому числі груп продовженого дня, дефектологів, логопедів, асистента учителя, асистента дитини, вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників, викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.       

8.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до Закону України „Про освіту”.

8.3.5. Надавати при виході на пенсію допомогу:

- науково-педагогічним та науковим працівникам у розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат;

- іншим категоріям працівників у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.

8.3.6.Сприяти наданню педагогічним, науково-педагогічним працівникам додаткових пільг з оплати за навчання їх дітей у вищих навчальних закладах.

8.3.7. Вживати заходів, спрямованих на:

- виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм;

- забезпечення в сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.

     8.3.8. Забезпечувати своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.

 8.3.9. Сприяти діяльності культурно-освітніх, оздоровчих закладів, закладів громадського харчування шляхом надання їм пільг з оплати за комунальні послуги, орендної плати тощо на умовах колективних договорів.

8.3.10. При укладенні колективних договорів передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці.

8.3.11. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» кошти в розмірі не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

           8.3.12.Спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги не менше як 10 відсотків коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

           8.3.13. Вживати заходів, спрямованих на створення та обладнання в студентських та учнівських гуртожитках кімнат для самопідготовки, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, пральних кімнат тощо відповідно до Державних будівельних норм України від 18 травня 2005 року.

8.3.14. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.

8.3.15. Вживати заходів для встановлення для студентів вищих навчальних закладів плати за проживання в студентських гуртожитках у розмірі до 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу вищого навчального закладу.

8.3.16. Сприяти оформленню необхідних документів для отримання студентами, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

                 8.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

8.4.1 Вжити заходів для активізації діяльності територіальних органів Профспілки, профкомів вищих навчальних закладів з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.

8.4.2 Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування; надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

 

9. Розвиток соціального партнерства

 

9.1. Сторони Угоди з метою подальшого розвитку соціального партнерства домовилися про наступне:

 

9.1.1. Вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, Федерації профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

9.1.2 Сприяти:

- укладенню колективних договорів у всіх закладах освіти і науки, на які поширюється дія даної Угоди;

- впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод;

- укладенню галузевих угод на територіальному рівні.

9.1.3 Представники Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органів управління освітою, керівники закладів освіти і науки на запрошення профспілкових органів братимуть участь у заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників та осіб, які навчаються.

9.1.4. Рекомендувати профкомам студентів при укладенні колективних договорів та угод у вищих навчальних закладах вносити пропозиції з питань соціально-економічного захисту осіб, які навчаються.

9.1.5. Погоджувати з виборними органами первинних профспілкових організацій студентів питання:

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожитки і виселення їх із гуртожитків;

- відрахування студентів (членів Профспілки) з вищого навчального закладу;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

- призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування тощо.

           

        9.2. Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації, органи управління освітою, керівники закладів освіти і науки:

 

9.2.1 Погоджуватимуть з виборними органами Профспілки нормативні акти, які стосуються прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, у сфері трудових, соціально-економічних відносин.

9.2.2 Надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів, їм підпорядкованих, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати і стипендії, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються.

9.2.3 Сприятимуть профспілковим органам у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.

9.2.4 Спільно з відповідними комітетами Профспілки працівників освіти і науки України спрямовуватимуть свою діяльність на виконання зобов’язань за даною Угодою.

   

10.  Сприяння роботі Одеської обласної організації Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються, підвищення ефективності їх діяльності

 

10.1 Департамент  освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

10.1.1.Забезпечувати в закладах освіти, науки права та гарантії діяльності Профспілки, її організаційних ланок, відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці.

10.1.2 Не допускати втручання керівників закладів, установ і організацій освіти і науки в статутну діяльність організаційних ланок Профспілки, передбачену чинним законодавством.

10.1.3 Вводити до складу колегії, атестаційної комісії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації представників Одеського обкому Профспілки працівників освіти і науки України.

10.1.4 Рекомендувати відділам, управлінням освіти районних державних адміністрацій, міських рад:

- активізувати співпрацю з профспілковими організаціями з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників освіти;

- вводити до складу колегій, атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників відповідних виборних органів Профспілки;

- утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання в статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти і науки, органів виконавчої влади, у компетенції яких прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин;

- не допускати звільнення представників профспілкових органів без згоди Сторін.

10.1.5 Забезпечувати в закладах освіти і науки безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових організацій або транзитні рахунки профспілкових організацій не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам, іншим особам, які навчаються.

10.1.6 Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

10.1.7 Сприяти наданню в безоплатне користування профспілковим комітетам вищих навчальних закладів, територіальним комітетам Профспілки приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв’язком (в т.ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією.

 

10.2 Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти і науки:

 

10.2.1 Забезпечувати вільний вхід до закладів освіти і науки представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками і студентами.

10.2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами.

10.2.3. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну грошову винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав і інтересів працівників.

10.2.4.Врахувати, що при укладенні колективних договорів та угод внесення пропозицій з питань соціально-економічних прав та інтересів студентської молоді покладається на профспілкові комітети студентів та об’єднані.

 10.2.5. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов‘язків, на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж три години на тиждень.

10.2.6. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

10.2.7. Надавати працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на час профспілкового навчання.

       

            10.3 Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України зобов‘язується:

 

10.3.1 Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її виборних органів з питань захисту членів Профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профкомів, інформування членів Профспілки.

10.3.2.Своєчасно доводити до відома комітетів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти, науки та осіб, які навчаються.

10.3.3 Спрямовувати роботу комітетів Профспілки на організацію контролю за своєчасним уведенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, додержанням у закладах освіти і науки трудового законодавства.

10.3.4 Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, студентів, інших осіб, які навчаються, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових та студентських колективах.

10.3.5 Посилити особисту відповідальність керівників виборних профспілкових органів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки.

10.3.6 Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

10.3.7. Активізувати роботу, спрямовану на ініціювання виборними профспілковими органами переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

10.3.8 Надавати виборним органам Профспілки допомогу в проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:

- проведення переговорів щодо укладення угод, колективних договорів;

- відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

- відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів;

- вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

10.3.9. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з органами Державного нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства соціальної політики України з метою забезпечення контролю за додержанням чинного трудового законодавства.

10.3.10. Сприяти поширенню практики представлення виборними органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах.

10.3.11. Інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації про факти порушення гарантій та прав діяльності організацій Профспілки в закладах освіти і науки з метою вжиття відповідних заходів.

10.3.12. Попередньо інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності організацій Профспілки.                    

 

 

 

11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальність сторін

 

11.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною комісією Сторін  (додаток  5).

11.2. Сторони забезпечують контроль за виконанням даної Угоди, колективних договорів і угод на місцях. Не рідше одного разу на рік аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

11.3. Угода підписана в двох примірниках, які зберігаються в кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

 

Голова Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

                                    Ю.Є.Семенюк

                                         Н.О.Дубовик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

         1.1. Угоду на 2016-2020 роки (далі – Угода) між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України (далі — Сторони) укладено відповідно до законів України «Про колективні договори та угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної, Галузевої угод, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

       1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, інших осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах (далі — осіб, які навчаються), та власників (уповноважених ними органів).

        1.3. Угода визначає узгоджені позиції та дії Сторін, спрямовані на їх співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти ), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

1.4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії Сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та цією угодами. Колективними договорами та угодами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах видатків, передбачених кошторисами.

              1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

     

  1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної, Галузевої угод, застосовуються без внесення змін до Угоди. За необхідності зміни та доповнення або припинення дії Угоди можуть вноситися після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

  1.8. Одеський  обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України в п‘ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів, інших закладів освіти, науки, комітетів Профспілки.

 

2.Термін дії   Угоди

 

       2.1. Угода укладена на 2016-2020 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

       2.2. Жодна із Сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

         2.3. Сторони забезпечують упродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, осіб, які навчаються, щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Угоди, дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного разу на півріччя.

           2.5. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу чинність колективних договорів зберігається до укладення нових. 

 

3. Створення умов для забезпечення стабільної

діяльності закладів освіти

 

 3.1. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації:

        3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

        3.1.2. Спрямовуватиме діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

        3.1.3. Вживатиме заходів щодо стабільної та ефективної роботи закладів освіти, раціонального використання бюджетних коштів, недопущення їх вилучення, дотримання нормативних вимог щодо фінансування господарських витрат.

       3.1.4. У межах повноважень вживатиме заходи щодо виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття законів про Державний бюджет України на відповідні роки.

         3.1.5. Сприятиме закладам освіти в реалізації їх прав щодо:

      — самостійного вирішення питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності;

    - визначення змісту компонента освіти, що надається закладам освіти понад визначений державою обсяг;

     — самостійного використання всіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розпису в межах встановленого фонду оплати праці.

        3.1.6. Вживатиме заходи щодо спрощення процедури погодження, розгляду та затвердження кошторисів доходів і видатків підвідомчих закладів освіти і змін до них.

         3.1.7.Організовуватиме систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

         3.1.8. Вживатиме заходів  для  передбачення необхідних видатків для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері вищої та професійно-технічної освіти.

 3.1.9. Контролюватиме  фінансово-господарську діяльність закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету і належать до сфери управління Департаменту освіти і науки.

  3.1.10. Сприятиме  забезпеченню в повному обсязі фінансування заходів соціального захисту в період навчання студентів та учнів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, студентів та учнів з їх числа, а також студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентів та учнів з інвалідністю, студентів та учнів із малозабезпечених і багатодітних сімей, студентів та учнів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

          3.1.11. Вживатиме заходів для реалізації положень, передбачених Законом України «Про освіту», в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

        3.1.12. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії Департаменту освіти і науки питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти.

         3.1.13. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо в сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 

        3.2.  Сторони Угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток закладів і установ освіти, необхідність покращення становища працівників, домовились:

           

        3.2.1.Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності закладів освіти, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

        3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для стабільної та ефективної роботи закладів освіти.

         3.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

         3.2.4. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- безпідставного закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- безпідставної ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту» та ст. 18 Закону України «Про позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах, введення таких нормативів у коледжах (навчальних закладах I — II рівнів акредитації);

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

- безпідставного зменшення кількості годин у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- безпідставного посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних і педагогічних працівників;

- безпідставного скорочення чисельності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- без відповідного погодження з педагогічним працівником зміни його умов та нормування праці, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов‘язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

3.2.6. Сприяти належному фінансовому забезпеченню навчальних закладів.

         3.2.7. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

           3.2.8. Попереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення  — прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

 3.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

3.3.1. Вживати заходів для забезпечення у повному обсязі видатків на оплату праці працівників навчальних закладів для її першочергової виплати при затвердженні місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

      3. 4. Одеський обласний комітет Профспілки  працівників  освіти і науки України зобов’язується:

  1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової  дисципліни в

закладах освіти. 

          3.4.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених 

до Угоди, за умови їх вирішення в установленому законодавством порядку.

          

4. Зайнятість

 

      4.1. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації зобов’язується:

        

       4.1.1. Сприяти студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися, на реалізацію їхніх прав на стажування на підприємствах, в установах та організаціях за професією (спеціальністю), що здобувається, у вільний від навчання час, а також у доступі до інформації про можливість такого стажування.

        4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

         4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з Одеським обкомом Профспілки працівників освіти і науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.

         4.1.4. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року), за винятком ліквідації закладу.

         4.1.5. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників педагогічних інститутів, коледжів, училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитними педагогічними спеціальностями.

          4.1.6. Сприяти випускникам вищих педагогічних навчальних закладів, які навчалися на замовлення чи за договорами з навчальними закладами, обов’язковому їх працевлаштуванню за отриманою спеціальністю.

4.1.7. Не допускати безпідставного скорочення чисельності науково-педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 

       4.2.Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління  освітою, закладів освіти, відповідним профспілковим органам:

       

4.2.1. Проводити спільні консультації з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників, за винятком ліквідації закладу.

        4.2.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

       4.2.3. Забезпечити працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця в закладах освіти незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

      4.2.4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

      4.2.5. Передбачати в колективних договорах закладів освіти заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

      4.2.6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

      4.2.7. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

           — при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

           — залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

            — передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, у т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, спеціалістам лише за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди вчителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

         4.2.8. Застосовувати при оптимізації навчальних закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах та державних установах.

4.2.9. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження (не менше відповідної кількості годин на ставку) особам передпенсійного віку.

4.2. 10. Не допускати звільнення працівників навчальних закладів при зміні власника, зокрема при створенні об’єднаних територіальних громад.

 

                    5. Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

 

         5.1. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної           адміністрації  зобов’язується:       

         5.1.1. Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти правил внутрішнього розпорядку.

         5.1.2. Забезпечити дотримання на місцях:

          - встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

  • нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

        5.1.3. Забезпечити контроль за:

  • застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством;
  • наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.  

         5.1.4.Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

            

              5.2. Сторони Угоди домовилися що:

 

               5.2.1. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку та чинним законодавством України.

             5.2.2. Залучення вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, інклюзивне навчання до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період здійснюється в межах кількості годин педагогічного навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

              5.2.3.Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою,  на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють у  канікулярний період у тій же місцевості на базі  загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи чи при укладанні трудового договору без згоди педагогічного працівника.

            5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, що перебувають в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

  5.2.5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами внутрішнього розпорядку, іншими локальними актами можна регулювати виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами.

  5.2.6. Навчальне навантаження викладача визначається обсягом навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, та вираженим в академічних (облікових) годинах.

5.2.7. Види навчальних занять, що входять до обов’язкового обсягу навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою (предметною або цикловою комісією).

5.2.8. Мінімальний та максимальний обов‘язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників в межах їх робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з урахуванням виконання ними інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних) у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором.

У коледжах (вищих навчальних закладах 1 і 2 рівнів акредитації) обсяг навчального навантаження викладачів визначається згідно з чинним законодавством.

5.2.9. Графік робочого часу науково-педагогічних працівників визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Забороняється відволікати науково-педагогічних працівників (викладачів) від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.

5.2.10. У випадках виробничої необхідності у вищих навчальних закладах науково-педагогічний працівник може залучатися до проведення навчальних занять понад обов‘язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється вищим навчальним закладом і не може перевищувати 0,25 максимального навчального навантаження в обсязі 600 годин. 

Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до його індивідуального робочого плану.

 

           5.3. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

                 адміністрації    рекомендує органам управління освітою,

                  керівникам закладів і установ освіти і науки:

 

           5.3.1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу за умови дотримання санітарних правил та норм.

   5.3.2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон») за умови обов’язкового дотримання санітарних вимог.

5.3.3. Визначати режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом.

  5.3.4. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного науково-педагогічного працівника безпосередньо навчальним закладом з урахуванням його кваліфікації та профілю кафедри в межах не більше 600 годин у навчальному році. Забезпечити прозорість розподілу навчального навантаження. У випадках тимчасової відсутності науково-педагогічних працівників здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 240 годин на рік.

          5.3.5. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

          5.3.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

          5.3.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності випробування. Не допускати з ініціативи власника переукладення безстрокового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

  5.3.8.  Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов‘язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

        5.3.9. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із  ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із  списками посад, робіт, професій, визначеними колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України (додаток1).

       5.3.10. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, учасникам бойових дій, донорам тощо), в тому числі головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.                              

          5.3.11. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

          5.3.12. Розширювати  перелік категорій  працівників, яким  за  бажанням може  надаватись щорічна відпустка повної тривалості до  закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в даному закладі на умовах колективного або трудового договорів. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

          5.3.13. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям із відривом від виробництва.

  5.3.14. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали переможцями та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

          5.3.15. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

         5.3.16. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатні розписи, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників разом із профкомом закладу.

         5.3.17. Погоджувати з профкомами:

    - запровадження змін, перегляд умов праці;

     — час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для  приймання працівниками  їжі  протягом робочого часу на  тих роботах,  де особливості виробництва не дозволяють  встановити перерву;

- внесення змін та доповнень до статутів навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються.

         5.3.18.Забезпечити організацію для вчителів, керівників закладів освіти, працівників інституту післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів (центрів) короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

 5.3.19. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітніх закладів педагогічними кадрами.

 5.3.20. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра — не більше 30 годин, спеціаліста — 24 години, магістра — 18 годин відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

  5.3.21. Вжити заходів для посилення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і методичного рівня навчальної літератури та дидактичних матеріалів.

          5.3.22. Затверджувати посадові інструкції працівників закладів освіти за погодженням із профспілковими органами.

 

            5.4. Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти

                    і науки України вживе заходів щодо:

        

       5.4.1. Забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства виборних профспілкових органів підвідомчих організацій Профспілки, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

         5.4.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в закладах освіти.

          5.4.3. Забезпечення співпраці з органами управління освітою з метою попередження порушень норм чинного законодавства.

      

                                    6. Нормування і оплата праці

       6.1. Департамент  освіти і науки Одеської облдержадміністрації зобов’язується:

6.1.1 Вживати заходів для дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

          6.1.2.Своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам навчальних закладів обласного підпорядкування - не рідше двох разів на місяць у терміни, визначені колективним договором, за період відпусток – за 3 дні до початку відпустки.   

 6.1.3. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року, що стосуються:

- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог Закону України «Про освіту»;

- виплати 20-відсоткової надбавки з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам.

6.1.4. Вжити заходів для забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

6.1.5. Визначити форми заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників до створення електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових комп‘ютерних програм, навчальних відеофільмів, аудіозаписів та інших матеріалів для розміщення в мережі Інтернет.

              6.2 Сторони Угоди домовились:

 

6.2.1. Домагатися встановлення:

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;

- підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені.

6.2.2. Забезпечити дотримання положень ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» стосовно реалізації прав керівниками вищих навчальних закладів самостійно затверджувати структуру та штатні розписи навчальних закладів за умови попереднього погодження їх з профспілковими комітетами.

6.2.3. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

6.2.4. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди й вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

          6.2. 5. Домагатися, щоб у підвідомчих навчальних закладах:    

- тарифні  ставки   (оклади),   умови застосування і розміри надбавок, доплат, заохочувань відповідали постановам Кабінету Міністрів  України;                                                                                                                            — здійснювали     доплату до рівня мінімальної  заробітної плати   тим працівникам, у яких вона менша від мінімальної;                                                                    — здійснювали запровадження, зміни, перегляд норм праці за погодженням із профкомами;                                                                                             — повідомляли    працівникам  про введення нових і зміну чинних норм праці не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження;                                                         — дотримувались чинного законодавства щодо відрахувань із заробітної плати;                                                                                                                                  — працівникові  при  кожній  виплаті  заробітної  плати       письмово повідомляли такі дані: загальна сума       заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри й підстави відрахувань, сума виплати;          

         — педагогічне навантаження узгоджували з профкомами: попереднє – до літньої відпустки працівників; остаточне – до 10 вересня і доводили до відома працівників під особистий підпис; 

           — навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювали лише за письмовою згодою працівника.

6.2.6. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень Угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.

6.2.7. Вживати заходів для передбачення необхідних видатків у бюджеті на відповідні роки для впровадження норм ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум» та ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» щодо рівня стипендіального забезпечення.

6.2.8. Опрацьовувати в межах визначених законодавством повноважень проекти законодавчих та нормативних актів щодо оплати праці працівників освіти, науки; направляти відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

6.2.9. Вживати заходів для встановлення підвищеної оплати праці педагогічних та інших працівників навчальних закладів за роботу з ВІЛ-інфікованими дітьми, в спеціальних та інклюзивних класах (групах).

6.2.10. Вживати заходів для недопущення дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної сфери, зокрема галузі освіти.

6.2.11. Вживати заходів для відновлення та збереження співвідношень в оплаті праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників, досягнення її розміру до законодавчого встановленого рівня.

6.2.12. Домагатися    виконання Комплексної програми «Освіта Одещини на 2015-2018 роки» щодо матеріального стимулювання переможців і призерів конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року», «Джерело творчості».

 

         6.3 Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

6.3.1 При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступництва викладання предметів у класах, групах.

6.3.2 Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік в обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, установлене при тарифікації на початок навчального року.

6.3.3 Вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

6.3.4 З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- встановлювати оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

6.3.5 Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків щодо завідування відповідними навчальними кабінетами.

6.3.6 Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів із використанням на цю мету всієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

6.3.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

6.3.8. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі:

- працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи;

- працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

6.3.9. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні в подвійному розмірі.

6.3.10. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

6.3.11. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні в строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням із профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

6.3.12. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

6.3.13 Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.3.14 Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

6.3.15 Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку зі змінами цін і тарифів на споживчі товари та послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені в граничних розмірах.

6.3.16. Передбачати в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

6.3.17. Забезпечувати матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців і призерів конкурсів професійної майстерності.

 6.3.18. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією.

 6.3.19. Забезпечити оплату праці працівників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів, яким надано статус національних, відповідно до чинних нормативних документів.

6.3.20. Встановлювати надбавку педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» за престижність педагогічної праці в максимальному розмірі — 20 відсотків посадового окладу.

6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й в іншому загальноосвітньому навчальному закладі, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом). 

6.3.22. Забезпечувати підвищення кваліфікації учителів початкових класів з іноземної мови, інформатики, які не є фахівцями з цих предметів.

6.3.23. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють у спеціальних та інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.

6.3.24. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП України) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше чотиримісячного середнього заробітку.

6.3.25. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в колективних договорах, угодах.

             6.4. Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України зобов‘язується:

6.4.1 Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.

6.4.2 Взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

6.4.3 Надавати консультації та правову допомогу працівникам — членам Профспілки щодо захисту їхніх прав з питань оплати праці та представляти інтереси в комісіях по трудових спорах та судах.

6.4.4 Інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації про випадки порушення законодавства в окремих закладах, установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.

6.4.5 Забезпечити інформування Головного управління Держпраці в Одеській області стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами, угодами.

6.4.6 Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях, закладах, установах галузі.

6.4.7 Координувати діяльність районних, міських комітетів Профспілки, профкомів вищих навчальних закладів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, у зв’язку зі змінами цін на споживчі товари та послуги; компенсації втрати частини заробітної плати, пов’язаної з порушенням термінів її виплати.

 

7. Охорона праці та здоров‘я

 

        7.1. Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації зобов’язується:

           7.1.1. Встановити контроль за виконанням керівниками закладів освіти і науки вимог Закону України «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 563 щодо організації роботи з охорони праці.

         7.1.2. Щорічно виносити на засідання колегії Департаменту освіти і науки за участю представників обкому Профспілки питання щодо створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження виробничого травматизму і професійної захворюваності.

   7.1.3. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

           7.1.4. Розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики травматизму в навчальних закладах, установах, підприємствах Одеської області на 2016-2020 роки та забезпечити контроль за його виконанням.

7.1.5. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти і науки, студентських та учнівських гуртожитках.

7.1.6. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням безоплатно первинних та періодичних медичних і психіатричних оглядів працівників навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі освіти з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

7.1.7. Створити та забезпечити роботу обласного кабінету з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року.

7.1.8. Забезпечити заклади освіти та науки нормативно-правовими актами з охорони праці.

 

      7.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам:

           

          7.2.1. Враховувати під час розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації державних органів влади і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо змісту розділу «Охорона праці».

 7.2.2 Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов праці, включивши їх в колективні договори.

            7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо:

      — забезпечення працюючих у шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо);

       — видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджувальних засобів;

     — встановлення доплат працівникам за роботу в шкідливих і важких умовах праці (додаток 2);

         — встановлення доплат працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також тим, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

          — надання щорічних додаткових відпусток за роботу в шкідливих і важких умовах праці (додаток 3);

- надання щорічних   додаткових  відпусток за  особливий  характер праці (додаток 4).

            7.2.4. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці», в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442.

          7.2.5. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.

         7.2.6. Вивести з експлуатації аварійні приміщення будівель та домогтися виведення котелень з підвальних приміщень.

          7.2.7. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

  7.2.8. Забезпечити проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України та відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1/6-22 від 23.01.2013, протокол № П-18-3 від 10.12.2012).

7.2.9. Передбачати в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

7.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.

7.2.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до навчальних закладів, установ, підприємств, організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

     7.3. Сторони Угоди домовились:

 

       7.3.1. Сприяти виділенню коштів на охорону праці з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці».

       7.3.2. Забезпечити контроль:

   — за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

   — за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

7.3.3. Вживати заходів для організації та забезпечення оздоровлення дітей працівників освіти.

 

              7.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

         7.4.1. Забезпечити спільний із членськими організаціями Профспілки ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень колективних договорів, угод.

         7.4.2. Організувати навчання профспілкового активу, представників Профспілки з питань охорони праці, технічного інспектора праці з метою підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками установ і закладів освіти вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.

          7.4.3. Забезпечити участь технічного інспектора праці обкому Профспілки в роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров‘я учасників навчально-виховного процесу.

         7.4.4. Сприяти здійсненню відповідних заходів у ході щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.

          7.4.5. Забезпечити територіальні комітети Профспілки, профкоми вищих навчальних закладів нормативно-правовими документами з питань охорони праці.

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

          8.1. Департамент  освіти і науки Одеської облдержадміністрації зобов’язується:

          8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

8.1.2. Здійснювати контроль за безумовним наданням відповідно до чинного законодавства:

- випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш ніж на три роки договір про роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

- молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги в розмірі академічної або соціальної стипендії, яку вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника.

8.1.3 Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів професійно-технічних навчальних закладів упродовж календарного року.

8.1.4. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення педагогічних працівників у сільській місцевості до місця роботи і додому.

8.1.5. Вживати заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та пільгового кредитування спорудження ними житла.

8.1.6. Забезпечити вирішення питання щодо проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладів освіти і науки, студентів, аспірантів, докторантів, які навчаються за денною формою навчання, учнів професійно-технічних навчальних закладів, придбання медичних книжок нового зразка.

8.1.7. Забезпечити проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників навчальних закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти і науки.

8.1.8. Сприяти розширенню мережі, збереженню, функціонуванню та розвитку:

- об’єктів соціальної сфери, мережі культурно-освітніх, оздоровчих закладів, спортивних споруд галузі;

- санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

8.1.9. Організувати проведення реконструкції приміщень гуртожитків з метою покращення забезпечення житлом сімей студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів, педагогічних працівників закладів та установ освіти.

8.1.10. З метою реалізації вимог ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» при затвердженні навчальними закладами, безпосередньо підпорядкованими Департаменту освіти і науки, кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, передбачати щорічно відповідні кошти за кодом економічної класифікації 1135 відповідно до наказу Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333.

            

              8.2 Сторони Угоди домовились:

 

8.2.1. Вживати заходів для збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатними квартирами з опаленням і освітленням.

8.2.2. Домагатися виконання положень Комплексної програми «Освіта Одещини на 2015-2018 роки» щодо забезпечення житлом педагогічних працівників.

8.2.3. Домагатися збільшення та виділення в Державному та місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах.

8.2.4. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

- стосовно молодих спеціалістів у разі переїзду їх в іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу в порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

8.2.5. Домагатися вирішення питання щодо проведення безоплатних обов’язкових щорічних медичних оглядів працівників закладів освіти та студентів.

8.2.6. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об’єктів соціально-культурної сфери лише за згодою виборного органу відповідної профспілкової організації.

8.2.7. Сприяти вирішенню питань щодо відновлення пільгових путівок на лікування освітянам, в тому числі студентам, аспірантам, докторантам, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.2.8. Брати участь у громадських слуханнях з обговорення студентських проблем спільно з представниками зацікавлених міністерств, громадських організацій.

8.2.9. Сприяти реалізації законних прав та інтересів працівників освіти і науки та осіб, які навчаються, у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, організації відпочинку і дозвілля; підтримувати провідні творчі колективи, спортивні команди.

8.2.10. Сприяти проведенню спартакіад, змагань, турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших культурно-масових та спортивних заходів серед працівників освіти та студентів, використовуючи спортивні бази та спортивні споруди навчальних закладів. 

8.2.11. Проводити обласний фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини» за участі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

8.2.12. Проводити обласні спартакіади серед працівників освіти та студентів за участі Одеського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

8.2.13. Сприяти залученню освітянських та студентських колективів до участі в місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності. 

      Проводити обласні фестивалі серед працівників освіти та студентської молоді.

8.2.14. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування роботодавцями профспілковим організаціям коштів на проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

8.2.15.Вживати заходів для забезпечення розміру стипендії студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до рівня прожиткового мінімуму.

8.2.16. Домагатися виділення коштів для реалізації програм оздоровлення осіб, які навчаються, а також дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

8.2.18. Вживати заходів для забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, що знаходяться у сфері дії Сторін, надання їм пільг з оплати за комунальні послуги, звільнення від податку на землю та податку на нерухоме майно.

8.2.19. Домагатися для відновлення та недопущення звуження прав педагогічних працівників на пенсію за вислугу років, осучаснення раніше призначених пенсій. 

 

                  8.3 Сторони Угоди рекомендують закладам освіти і науки:

 

8.3.1. Забезпечити надання відповідно Закону України «Про освіту»:

- педагогічним працівникам, у тому числі вищих навчальних закладів, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі одного посадового окладу;

- допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу;

- виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи та відповідних досягнень;

- педагогічним працівникам, у тому числі вищих навчальних закладів, надбавок за вислугу років.

8.3.2. Забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних і науково-педагогічних, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298.

8.3.3. Забезпечити:

- оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці вчителів, вихователів, в тому числі груп продовженого дня, дефектологів, логопедів, асистента учителя, асистента дитини, вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників, викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.       

8.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до Закону України „Про освіту”.

8.3.5. Надавати при виході на пенсію допомогу:

- науково-педагогічним та науковим працівникам у розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат;

- іншим категоріям працівників у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.

8.3.6.Сприяти наданню педагогічним, науково-педагогічним працівникам додаткових пільг з оплати за навчання їх дітей у вищих навчальних закладах.

8.3.7. Вживати заходів, спрямованих на:

- виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм;

- забезпечення в сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.

     8.3.8. Забезпечувати своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.

 8.3.9. Сприяти діяльності культурно-освітніх, оздоровчих закладів, закладів громадського харчування шляхом надання їм пільг з оплати за комунальні послуги, орендної плати тощо на умовах колективних договорів.

8.3.10. При укладенні колективних договорів передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці.

8.3.11. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» кошти в розмірі не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

           8.3.12.Спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги не менше як 10 відсотків коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

           8.3.13. Вживати заходів, спрямованих на створення та обладнання в студентських та учнівських гуртожитках кімнат для самопідготовки, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, пральних кімнат тощо відповідно до Державних будівельних норм України від 18 травня 2005 року.

8.3.14. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.

8.3.15. Вживати заходів для встановлення для студентів вищих навчальних закладів плати за проживання в студентських гуртожитках у розмірі до 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу вищого навчального закладу.

8.3.16. Сприяти оформленню необхідних документів для отримання студентами, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

                 8.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

8.4.1 Вжити заходів для активізації діяльності територіальних органів Профспілки, профкомів вищих навчальних закладів з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.

8.4.2 Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування; надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

 

9. Розвиток соціального партнерства

 

9.1. Сторони Угоди з метою подальшого розвитку соціального партнерства домовилися про наступне:

 

9.1.1. Вносити пропозиції суб‘єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, Федерації профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

9.1.2 Сприяти:

- укладенню колективних договорів у всіх закладах освіти і науки, на які поширюється дія даної Угоди;

- впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод;

- укладенню галузевих угод на територіальному рівні.

9.1.3 Представники Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органів управління освітою, керівники закладів освіти і науки на запрошення профспілкових органів братимуть участь у заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників та осіб, які навчаються.

9.1.4. Рекомендувати профкомам студентів при укладенні колективних договорів та угод у вищих навчальних закладах вносити пропозиції з питань соціально-економічного захисту осіб, які навчаються.

9.1.5. Погоджувати з виборними органами первинних профспілкових організацій студентів питання:

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожитки і виселення їх із гуртожитків;

- відрахування студентів (членів Профспілки) з вищого навчального закладу;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

- призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування тощо.

           

        9.2. Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації, органи управління освітою, керівники закладів освіти і науки:

 

9.2.1 Погоджуватимуть з виборними органами Профспілки нормативні акти, які стосуються прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, у сфері трудових, соціально-економічних відносин.

9.2.2 Надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів, їм підпорядкованих, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати і стипендії, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються.

9.2.3 Сприятимуть профспілковим органам у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.

9.2.4 Спільно з відповідними комітетами Профспілки працівників освіти і науки України спрямовуватимуть свою діяльність на виконання зобов’язань за даною Угодою.

   

10.  Сприяння роботі Одеської обласної організації Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються, підвищення ефективності їх діяльності

 

10.1 Департамент  освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

10.1.1.Забезпечувати в закладах освіти, науки права та гарантії діяльності Профспілки, її організаційних ланок, відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці.

10.1.2 Не допускати втручання керівників закладів, установ і організацій освіти і науки в статутну діяльність організаційних ланок Профспілки, передбачену чинним законодавством.

10.1.3 Вводити до складу колегії, атестаційної комісії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації представників Одеського обкому Профспілки працівників освіти і науки України.

10.1.4 Рекомендувати відділам, управлінням освіти районних державних адміністрацій, міських рад:

- активізувати співпрацю з профспілковими організаціями з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників освіти;

- вводити до складу колегій, атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників відповідних виборних органів Профспілки;

- утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання в статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти і науки, органів виконавчої влади, у компетенції яких прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин;

- не допускати звільнення представників профспілкових органів без згоди Сторін.

10.1.5 Забезпечувати в закладах освіти і науки безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових організацій або транзитні рахунки профспілкових організацій не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам, іншим особам, які навчаються.

10.1.6 Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

10.1.7 Сприяти наданню в безоплатне користування профспілковим комітетам вищих навчальних закладів, територіальним комітетам Профспілки приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв’язком (в т.ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією.

 

10.2 Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти і науки:

 

10.2.1 Забезпечувати вільний вхід до закладів освіти і науки представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками і студентами.

10.2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами.

10.2.3. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну грошову винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав і інтересів працівників.

10.2.4.Врахувати, що при укладенні колективних договорів та угод внесення пропозицій з питань соціально-економічних прав та інтересів студентської молоді покладається на профспілкові комітети студентів та об’єднані.

 10.2.5. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов‘язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж три години на тиждень.

10.2.6. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

10.2.7. Надавати працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на час профспілкового навчання.

       

            10.3 Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

10.3.1 Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її виборних органів з питань захисту членів Профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профкомів, інформування членів Профспілки.

10.3.2.Своєчасно доводити до відома комітетів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти, науки та осіб, які навчаються.

10.3.3 Спрямовувати роботу комітетів Профспілки на організацію контролю за своєчасним уведенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, додержанням у закладах освіти і науки трудового законодавства.

10.3.4 Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, студентів, інших осіб, які навчаються, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових та студентських колективах.

10.3.5 Посилити особисту відповідальність керівників виборних профспілкових органів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки.

10.3.6 Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

10.3.7. Активізувати роботу, спрямовану на ініціювання виборними профспілковими органами переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

10.3.8 Надавати виборним органам Профспілки допомогу в проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:

- проведення переговорів щодо укладення угод, колективних договорів;

- відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

- відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів;

- вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

10.3.9. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з органами Державного нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства соціальної політики України з метою забезпечення контролю за додержанням чинного трудового законодавства.

10.3.10. Сприяти поширенню практики представлення виборними органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах.

10.3.11. Інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації про факти порушення гарантій та прав діяльності організацій Профспілки в закладах освіти і науки з метою вжиття відповідних заходів.

10.3.12. Попередньо інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності організацій Профспілки.                    

 

 

 

11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальність сторін

 

11.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною комісією Сторін  (додаток  5).

11.2. Сторони забезпечують контроль за виконанням даної Угоди, колективних договорів і угод на місцях. Не рідше одного разу на рік аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

11.3. Угода підписана в двох примірниках, які зберігаються в кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

 

Голова Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

                                    Ю.Є.Семенюк

                                         Н.О.Дубовик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2014 Профспілка працівників освіти і науки